sahypa_banner

Biz hakda

Hebei Lianfu Biotehnologiýa Co., Ltd.

Hytaýda API we farmasewtiki araçylaryň professional öndürijisi.hasaba alnan maýasy 1 million ýuana bar.Hytaý bazaryndaky dinamiki daşary söwda kompaniýalary hökmünde.Bizde derman çig mal öndürýän zawod we reagent gözleg merkezi bar.Indi önümimiziň doly ugry bar.Mundan başga-da, on müňlerçe reagenti taýýarladyk we öndürdik.Şeýle hem goşundy hökmünde dürli organiki birleşmeleriň adaty sintezi işi bar.Himiki maddalaryň hemmesini diýen ýaly sintez edip bileris.Biziň maksadymyz hil boýunça ýaşamak we karz bilen ösmek.
Soňky iki ýylda önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda, Europeewropada, Günorta Amerikada, Demirgazyk Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we Afrikada ýaýrady.Dünýädäki dostlarymyz bilen ýokary hilli önümleri, amatly bahalary we howpsuz we täsirli transporty ösdürmek üçin işleýäris.Önüm milligramdan tonna çenli sargyt edilip bilner.Täze we köne müşderileriň satyn alynmagy bilen tanyşyň.Biz sizi ruhdan düşürmeris.

2
9
7

Yllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we kämillik önümleri we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüş gazandyk we önümleriniň tehniki görkezijileri we amaly täsirleri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi, we ýokary hilli önümleriň şahadatnamasyny aldy we bu pudakda meşhur kärhana boldy.
Geljekde kompaniýa "ylymda we tehnologiýada öňdebaryjy bolmak, bazara hyzmat etmek, adamlara dogruçyllyk bilen garamak we kämillige ymtylmak" ýörelgesine eýerip, öz artykmaçlyklary barada doly oýnamagyny dowam etdirer we "önümler" korporatiw pelsepesi adamlar ", tehnologiki innowasiýalary, enjamlary täzelemegi, hyzmat innowasiýalaryny we dolandyryş usuly innowasiýalaryny yzygiderli amala aşyrýarlar we geljekdäki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürýärler.Geljekki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek we müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek üçin innowasiýa arkaly maksadymyzy yzygiderli dowam etdirmekdir.