banner1
banner2
banner33

biz hakda

Zawodyň beýany barada

hakda

näme edýäris

Hytaýda API we farmasewtiki araçylaryň professional öndürijisi.Hasaba alnan maýasy 1 million ýuana bar.Hytaý bazaryndaky dinamiki daşary söwda kompaniýalary hökmünde.Bizde derman çig mal öndürýän zawod we reagent gözleg merkezi bar.Indi önümimiziň doly ugry bar.Mundan başga-da, on müňlerçe reagenti taýýarladyk we öndürdik.Şeýle hem goşundy hökmünde dürli organiki birleşmeleriň adaty sintezi işi bar.Himiki maddalaryň hemmesini diýen ýaly sintez edip bileris.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Güýçli tehniki topar

  Güýçli tehniki topar

  Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.

 • Ajaýyp hil

  Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

 • Üstünlikleri

  Üstünlikleri

  Önümlerimizde ýokary hilli we karz bar, bize köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bileris.

habarlar

Highokary hilli önümleri öndürmek üçin dünýädäki dostlarymyz bilen işleýäris.

habarlar01

Hebei Lianfu Biotehnologiýa Co., Ltd.

Hytaýda API we farmasewtiki araçylaryň professional öndürijisi.

Aşgazan ýaralaryny öwrenmek we BPC-157 Peptid

BPC-157 Peptid näme?BPC-157, Bedeni goramak birleşmesi-157 diýlip atlandyrylýan peptidi aňladýar.BPC-157, pentadecapeptid diýlip hem atlandyrylýar, gözlegleriň öýjükleri gorap biljekdigini görkezýän birleşme hökmünde toparlara bölünýär.Bu guramanyň düzümi, 15 sany aminokislotanyň belli bir tertibi bolup durýar ...
has köp >>

Tirzepatidde ýedi faktor bilen baglanyşykda has ýokary agram

Agentiň dört esasy synagynda tirzepatid (Mounjaro, Lilly) reenimine boýun bolan 2-nji görnüşli süýji keseli bolan 3188 adamyň arasynda dörtden bir bölegi 40–42 hepde bejergiden soň esasy beden agramyndan azyndan 15% peseldi, gözlegçiler ýedi esasy var tapdylar ...
has köp >>

Lianfudan Anabolik steroidleri satyn alyň

Lianfu-dan Anabolik steroid satyn alyň- Bu näme?Anabolik steroidler erkek jyns gormonynyň, testosteronyň sintetiki ýa-da adam tarapyndan döredilen üýtgeşiklikleridir.Dogry terminologiýa 'anabolik-androjenik steroidler'.Anabolik myşsalaryň gurluşyny, androjenik bolsa erkek jyns aýratynlyklarynyň köpelmegini aňladýar ...
has köp >>