sahypa_banner

önümleri

DECA-300 Nandrolone Decanoate 300mg 10ml / çüýşe

gysga düşündiriş:

Ady: D.ECA-300
Aýratynlygy: 10ml / çüýşe
MOQ: 5 çüýşe
Bahasy: 10ml USD18 / çüýşe
Gelip çykan ýeri: Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Nandrolone Decanoate

       Deka 300, nandrolon dekanoat diýlip hem bilinýän, köplenç myşsalary gurmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin ulanylýan anabolik steroiddir.

Lukmançylyk pudagynda gowy öndürijiligine goşmaça, Dekanyň etiketkadan peýdalanmagyna has köp üns berilýär.Deka türgenlerde gaty meşhur, ýöne köp adamlar munuň diňe myşsany ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilinjekdigine ýalňyşýarlar.Aslynda köp beden gurluşykçylary taýýarlyk sapaklarynda Dekany hem ulanýarlar.Dekany doly düşünmek üçin steroidleriň diňe myşsa dokumalaryny köpeltmek üçin ulanylýandygy baradaky pikiri ýatyrmaly.Myşsa gazanmak, şübhesiz, steroid ulanmagyň esasy maksady, ýöne asla ýeke-täk däldir.

Uzak wagtlap işleýän uzaldylan derman hökmünde, Deka möwsümden başga döwürde ep-esli arassa myşsa gazançlaryny öndürip bilýär, beýleki steroidlerden has ýokary (ýöne Trenbolondan soň ikinji).Munuň netijesinde ýüze çykýan ödem meselesine gözegçilik etmek hem aňsat, ulanyjynyň güýji hem belli bir derejede gowulaşar.Adatça agyr götermek ulanylýan döwürlerde Dekanyň bogunlary goramak ukyby hem ajaýyp.Myşsanyň köpelmegi netijesinde döreýän ýagyň toplanmagy beýleki dermanlara garanyňda azdyr.Steroidleriň ulanylmagy metabolik tizligi ýokarlandyryp biler.Fatagy gönüden-göni ýakyp bilmese-de, ýagyň mukdaryny saklamaga kömek edip biler.

8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň