sahypa_banner

habarlar

Tirzepatidde ýedi faktor bilen baglanyşykda has ýokary agram

Agentiň dört esasy synagynda tirzepatid (Mounjaro, Lilly) reenimine boýun bolan 2-nji görnüşli süýji keseli bolan 3188 adamyň arasynda dörtden bir bölegi 40–42 hepde bejergiden soň esasy beden agramyndan azyndan 15% peseldi, Gözlegçiler bu derejäniň peselmeginiň has ýokary bolmagy bilen ep-esli baglanyşykly ýedi esasy üýtgeýjini tapdylar.

Authorsazyjylar: "Bu tapyndylar, 2-nji görnüşli süýji keseli bolan adamlaryň tirzepatid bilen kardiometabolik töwekgelçilik faktorlarynyň gowulaşmagy bilen bedeniň agramyny has peseltmek mümkinçiligini habar bermäge kömek edýär" -diýdi.

USUL:

 • Derňewçiler agentiň dört esasy synagynyň haýsydyr birinde 40–42 hepdäniň dowamynda bellenen tirzepatid reenimine boýun bolan 2-nji görnüşli süýji keseli bolan jemi 3188 adamdan toplanan maglumatlaryň derňewini geçirdiler: SURPASS-1, SURPASS- 2, SURPASS-3 we SURPASS-4.
 • Gözlegçiler, hepdede bir gezek subkutan sanjym bilen dolandyrylýan üç dozanyň - 5 mg, 10 mg ýa-da 15 mg tirzepatid bejergisi bilen beden agramynyň azyndan 15% peseljekdigini çaklaýjylary kesgitlemegi maksat edinýärler.
 • Maglumat berýän dört synagyň hemmesi, horlanmaga kömek etjek bir wagtyň özünde bejergini gadagan etdi we seljermäniň içine girýän adamlar glisemiýa gözegçilik etmek üçin halas ediş dermanlaryny almadylar.
 • Dört gözlegiň hemmesinde esasy netijelilik çäresi, tirzepatidiň glisemiki gözegçiligi (A1c derejesi bilen ölçelýär) plasebo, semaglutid (Ozempic) 1 mg SC bilen deňeşdirilende hepdede bir gezek, insulin degludek (Tresiba, Nowo Nordisk) ýa-da insulin glargine (ukyby) boldy. Basaglar, Lilly).客户 回购 图 1

TAKEAWAY:

 

 • 40–42 hepdäniň dowamynda tirzepatid re toimine ygrarly 3188 adamyň arasynda 792 (25%) agramy azyndan 15% peseldi.
 • Esasy kovariatlaryň köpugurly seljermesi bu ýedi faktoryň weight15% horlanmak bilen ep-esli baglanyşyklydygyny görkezdi: ýokary tirzepatid dozasy, aýal bolmak, Ak ýa-da Aziýa milletinden bolmak, ýaş ýaşda bolmak, metformin bilen bejergi almak, has gowy glisemiki gözegçilik (esasly) aşaky A1c we aşaky agyz bekleýän glýukoza) we ýokary dykyzlygy bolmadyk lipoprotein holesteriniň derejesi pes.
 • Gözlegiň dowamynda, bedeniň esasy agramynda azyndan 15% peselmek, A1c-iň has peselmegi, agyz beklemegiň glýukoza derejesi, bel aýlawy, gan basyşy, serum trigliserid derejesi we bagyr fermentiniň alanin transaminazynyň serum derejesi bilen ep-esli baglanyşyklydy. .

  PRAKTIKADA:

  “Bu tapyndylar, tirzepatid bilen bedeniň agramyny ep-esli azaltmagyň ähtimallygy barada kliniki lukmanlara we 2-nji görnüşli süýji keseli bolan adamlara möhüm maglumatlary berip biler, şeýle hem tirzepatid bilen baglanyşykly horlanmak bilen kardiometabolik töwekgelçilik parametrleriniň birnäçesinde görüljek gowulaşmalary görkezmäge kömek edip biler. "-Diýip, awtorlar hasabatynda jemlediler.


Iş wagty: Noýabr-01-2023