sahypa_banner

önümleri

Lukmançylyk çig poroşok MK-677

gysga düşündiriş:

Iň az sargyt mukdary: 10g.Gap: folga halta


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

CAS belgisi 159752-10-0
Daş görnüşi poroşok
Himiki atlar Ibutamoren;CHEMBL13817;S1151_Sellek;UNII-GJ0EGN38UL;159634-47-6;MK-0677;
Molekulýar formula C27H36N4O5S
Molekulýar agram 528.66354 g / mol

MK-677

Ibutamoren ady bilen hem tanalýan MK-677, steroid däl agyz SARM (saýlama androgen reseptor modulýatory) bolup, bedende ösüş gormonynyň derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen ulanylýar.MK-677-iň işjeň düzümi Ibutamoren Mesylate diýlip atlandyrylýan himiki birleşme.

Ibutamoren Mesylate ösüş gormonynyň önümçiligini höweslendirmek üçin jogapkär bolan grelin reseptoryny işjeňleşdirmek arkaly işleýär.Örän saýlama agonist, ýagny grel reseptoryny ýörite nyşana alýar we işjeňleşdirýär, netijede ösüş gormonynyň bölünip çykmagyna sebäp bolýar.

Geçirilen gözlegler, MK-677-iň ösüş gormonynyň derejesini birnäçe esse ýokarlandyryp, myşsa massasynyň gowulaşmagyna, bedeniň ýagynyň peselmegine, süňkleriň dykyzlygynyň ýokarlanmagyna we ukynyň hiliniň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezdi.Şeýle hem garrylyga garşy häsiýetleri bar diýlip hasaplanylýar, sebäbi ösüş gormonynyň ýokarlanmagy garrylygyň peselmegi we uzak ömrüň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.

Ösüş gormonynyň derejesini ýokarlandyrmak.Peptid däl agyz ösüş gormony, gipofiz bezegindäki reseptorlar we gipotalamus arkaly GH-iň bölünip çykmagyna itergi berýär, bu gormon reseptorlaryny goýberýän ösüş gormonyndan tapawutlanýar.MK-677, GH-nyň endogen gormonlary stimulirlemekdäki täsirini meňzeýän täsirli agyz gormonynyň bölünip çykmagydyr.Ösüş gormony we IGF-1 ýaly plazma gormonlarynyň goýberilişini we üznüksiz ösmegini görkezýändigi, ýöne Kortizolyň derejesine täsir etmeýändigi görkezildi.

Islendik täze derman ýa-da goşundy ýaly, MK-677 ulanmazdan ozal ökde saglyk hünärmeni bilen maslahatlaşmak möhümdir.

Sözümiň ahyrynda, MK-677 ösüş gormonynyň derejesini ýokarlandyrmak we umumy saglygy we saglygy ösdürmek üçin täsirli goşundy.Şeýle-de bolsa, onuň uzak möhletli howpsuzlygyny we netijeliligini kesgitlemek we onuň adam bedenine edýän täsirine doly düşünmek üçin has köp gözleg gerek.Hemişe bolşy ýaly, täze goşundy ulananyňyzda seresaplylyk bilen hereket etmek we täze tertibe başlamazdan ozal saglygy goraýyş hünärmeni bilen maslahatlaşmak möhümdir.

4693ae7c10b16495dccb4b43e465af14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň